سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد