کاظم دلخوش اباتری
  • دلخوش درموافقت با کلیات لایحه بودجه 1400:

    ماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: نمی توانکشور را بدونبودجه رهاکرد چراکه امروز شرایط کشور حادتر از سال 91 و 92 است.