مهدی حاجی قاسمی
  • انتقاد عضو شورای شهر کرج از تحمیل بسیاری از امور غیر مرتبط به شهرداری؛

    رییس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر کرج با انتقاد از تحمیل امور غیر مرتبط به شهرداری گفت: این موضوع باعث کاهش کیفیت خدمات رسانی شهرداری میشود.