رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران بر نظارت عالی شرکت های گاز استانی بر اصل مهم برون سپاری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمدرضا یوسفی پور در سومین دوره آموزش اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران بر نظارت عالی شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران، بر اصل مهم برون سپاری تاکید کرد و گفت: موضوع آموزشی، مدیریت قراردادها و پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری  فعالیت ها، یک انتخاب سنجیده، کارشناسی شده و مورد نیاز مدیران است.

وی با بیان اینکه صنعت گاز کشور درآستانه برون سپاری فعالیت های بیشتری از این صنعت به بخش خصوصی است بیان داشت: برون سپاری فعالیت ها به معنای فارغ شدن از مسئولیت اجرای آن نیست، بلکه می بایست حساسیت در اجرای صحیح آن بیشتر شود که با نظارت عالیه و توجه به ایمنی  کارمی توان به این مهم دست یافت.

وی بیان کرد: تمامی کارکنان در خصوص فعالیتی که برون سپاری شده از نظر دینی و فرهنگی مسئول هستند حتی  اگر این فعالیت، برون سپاری شده و از نظر قانونی و پیمانی تمام مسئولیت آن به پیمانکار واگذار شده باشد.

رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران، بیان داشت: صنعت نفت کشور پس از پشت سر گذاشتن 50 سال اول فعالیت خود بطور جدی برای ارتقاء کیفیت خدمات عزم خود را جزم کرد که در این راستا موضوعHSE  بیت الغزل آن بود و خوشبختانه توجه مضاعف تری به آن شد.

یوسفی پور تصریح کرد : اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای داشته باشیم در سال های اخیر 100 درصد حوادث صنعتی  که در شرکت ملی گاز ایران شاهد بوده ایم، مربوط به پیمانکاران آن بوده است، این مهم بیانگر این است که بایستی تجارب 100 سال صنعت نفت و 50 سال صنعت گاز به پیمانکاران منتقل شود.

وی گفت: شرکت ملی گاز ایران در راستای انتقال تجارب به پیمانکاران توانست در سال 92 بیش از12 هزار نفر ساعت و در سال 94 بالغ بر 22 هزار نفر ساعت، در حوزهHSE  هم اندیشی و دوره آموزشی برگزارکند، که این میزان در سال 97 به 30 هزار نفر ساعت خواهد رسید.

یوسفی پور افزود: شرکت ملی گاز ایران  به عنوان مادر صنعت گاز کشور در 50 سال دوم فعالیت این صنعت، باید پیمانکاران را هم از نظر معنوی ودینی هم از نظر دانش فنی در حوزه HSE   پرورش دهد .

رئیس امور HSE شرکت ملی گاز ایران با تاکید براینکه یکی از بازوان اصلی شرکت ملی گاز ایران، پیمانکاران آن می باشند، گفت : برای رشد جهشی پیمانکاران باید، کارهای فرهنگی زیادی صورت بگیرد و همه کارکنان این صنعت در آن مشارکت داشته باشند، خوشبختانه یکی از زیر ساخت هایی که می تواند زمینه ی رشد پیمانکاران را افزایش دهد، ارتقای دانش و آگاهی مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت ملی گاز ایران از قرادادها، پیمان ها و قوانین مربوط به این حوزه و برون سپاری فعالیت ها است.