رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران اظهار کرد: استاندارهای جهانی حقوق کودک با قوانین بومی تلفیق شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، ویل پارکز در کنفرانس منطقه ای حقوق کودک در تهران با قرائت شعر ایرانی گفت: چون که کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد.

وی در ادامه به اهمیت رعایت حقوق کودکان در ابعاد مختلف اشاره کرد و افزود: باید دسترسی و حقوق آموزش کودکان را مورد توجه داشت و عدالت را در گروه نوجوانان به یک رویه ملی در کشورها تبدیل کرد.

رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران بیان کرد: باید تلاش هایی در راستای آگاهی بخشی به خانواده ها انجام شود.

پارکز گفت: به مقررات ملل متحد در حوزه عدالت برای نوجوانان توجه کرد.

وی تصریح کرد: باید هر کودکی از حقوق خود بدون تبعیض برخوردار شود و باید بر اساس عدم تبعیض صورت بگیرد و کودکان این حق را دارند که آزادانه صحبت خود را مطرح کنند.

رئیس دفتر نمایندگی یونیسف در تهران تصریح کرد: درست است که ابزارهای حقوقی بین المللی حداقل استاندارها را مطرح می کند باید این استاندارها به حقوق و استاندارهای بومی تلفیق شود.

پارکز ادامه داد: امروز در مجلس ایران شاهد تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان بودیم.