شهرستان تویسرکان
  • فرماندار شهرستان تویسرکان در دیدار با مدیر مخابرات منطقه همدان:

    حبیب مومیوند فرماندار شهرستان تویسرکان در این دیدار با مدیر مخابرات منطقه همدان گفت: یکی از اصلی ترین لوازم و پیش نیازهای توسعه پایدار در دنیای امروز بهبود و ارتقای شاخص مخابراتی و ارتباطی است.

  • مدیر منطقه مخابرات منطقه همدان در دیدار با نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد:

    مدیر مخابرات منطقه همدان به منظور بررسی مسائل و مشکلات مخابرات شهرستان تویسرکان و توسعه فیبر نوری با مفتح، نماینده شهرستان تویسرکان درمجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

  • نماینده مردم تویسرکان:

    نماینده مردم تویسرکان گفت: در بسیاری از شاخص‌ها شهرستان تویسرکان رو به رشد و پیشرفت است و با وجود کمبودها، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی در شهرستان پروژه‌ها در حال اجراست.