مديرعامل آبفا هرمزگان
  • تحقق وعده آبفا هرمزگان؛

    مدیرعامل آبفا هرمزگان گفت: با ارتقاء ظرفیت این آب شیرین کن به 900 متر معکب در شبانه روز، بخش عمده نیاز آبی روستاهای سلخ و گامبرون تامین می شود.