نمایندگان مجلس کلیات و جزییات لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی ایران و اقیانوسیه را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی کلیات و جزییات لایحه عضویت ایران در برنامه اندازه شناسی ایران و اقیانوسیه به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده شد در برنامه اندازه شناسی آسیا - اقیانوسیه به شرح یادداشت تفاهم پیوست، عضویت یابند و نسبت به حق عضویت کامل اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است.