مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: محموله میلیاردی محصول کشور کنیا به ظن قاچاق در اصفهان کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، جواد محمدی فشارکی اظهار داشت: بازرسان مبارزه با قاچاق کالای در بازرسی از انباری در شهر اصفهان یک تن چای خارجی به ظن قاچاق کشف و توقیف کردند.

وی ارزش  محموله چای خارجی قاچاق را یک میلیارد ریال بیان کرد و افزود: پرونده فرد متخلف برای بررسی به مراجع قضایی تحویل شد.