سردار ابراهیم کریمی به عنوان جانشین معاون اجتماعی نیروی انتظامی منصوب شد.