بیماری طاعون گوسفندی
  • علی سلیمانی:

    رییس شبکه دامپزشکی نیشابور: دامپزشکی نیشابور با دارا بودن توان و ظرفیت کافی هنوز به معاونت اداره کل ارتقا نیافته و سهمیه استخدامی نیز به این شبکه اختصاص داده نشده و با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است.

`