میزگردی
  • سومین میزگرد خبرگزاری موج درباره مطبوعات محلی؛

    سومین میزگردی با حضور اساتید حوزه مطبوعات و رسانه های استان با رویکرد بررسی چالش های نشریات اردبیل در محل دفتر مرکزی خبرگزاری موج اردبیل برگزارشد.

  • دومین میزگرد خبرگزاری موج درباره مطبوعات محلی؛

    دومین میزگردی با حضور اساتید حوزه مطبوعات و رسانه های استان با رویکرد بررسی چالش های نشریات اردبیل در محل دفتر مرکزی خبرگزاری موج اردبیل برگزارشد.

  • میزگرد خبرگزاری موج درباره مطبوعات محلی؛

    میزگردی با حضور اساتید حوزه مطبوعات و رسانه های استان با رویکرد بررسی چالش های نشریات اردبیل در محل دفتر مرکزی خبرگزاری موج اردبیل برگزارشد.