معافیت دائم
  • مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، بر اساس آیین نامه جدید مشمولان، پزشکان اعم از پزشکان عمومی، دندانپزشکان و پزشکان متخصص، فقط در صورتی معاف دائم از خدمت دوره ضرورت شناخته می‌شوند که براساس ضوابط آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی و به تشخیص شورا‌ها و شورای نیرو، قادر به اشتغال به حرفه طبابت در نیرو‌های مسلح نباشند.

  • معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد؛

    معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان ماده 44 قانون نظام وظیفه عمومی معافیت دائم یگانه مراقب مادر فاقد شوهر مشمولان را تشریح کرد.