شورای فرهنگ عمومی میبد
  • فرماندار میبد گفت:

    فرماندار میبد گفت: زمانی بافنده زیلو در میبد به تعدادی اندک حدود هفت تا هشت نفر رسیده بود و با اقدامات انجام شده در حال حاضر شاهد فعالیت حدود 300 نفر زیلو باف، توسعه و رونق زیلو و جهانی شدن آن هستیم.

  • معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد:

    معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: در زمان ثبت جهانی زیلو آیتم هایی مورد رصد قرارگرفته و سالیانه نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد به همین جهت باید در رونق این هنر صنعت و برند سازی در این حوزه اهتمام ورزید.