خاطره نویسی
  • مدیر کل میراث فرهنگی اردبیل:

    مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: در هفته پاسداشت استان اردبیل در نظر داریم با اجرای برنامه‌های ویژه برای کودکان و نوجوانان نسبت به معرفی شاه اسماعیل صفوی برای کودکان و نوجوانان اقدام کنیم.