بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در روز جمعه(17اسفند ماه) منتشر شده، مسلمانان در آمریکا در مقایسه با دیگر گروه های مذهبی ساکن در این کشور، هدف بیشترین تبعیض ها قرار دارند.

به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج به نقل از ینی شفق، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در روز جمعه(17اسفند ماه) منتشر شده، مسلمانان در آمریکا در مقایسه با دیگر گروه های مذهبی ساکن در این کشور، هدف بیشترین تبعیض ها قرار دارند. 

این نظر سنجی که توسط وب سایت سیاسی "هیل" و شرکت خدمات مشاوره ای و پژوهش بازار "هریس ایکس" انجام شده نشان می دهد 85 درصد از پاسخ دهندگان معتقدند مسلمانان با بیشترین میزان تبعیض در جامعه آمریکا رو به رو هستند حال آنکه این میزان برای یهودیان، 79 درصد عنوان شده است. 61 درصد از پاسخ دهندگان بر این باور بوده اند مسیحیان با تبعیض رو به رو هستند در حالی که این میزان برای افراد بی دین، 55 درصد بوده است. 

نتایج این نظرسنجی یک هفته پس از آن منتشر می شود که "قطعنامه ضد نفرت"، برای محکوم کردن اقدامات ضد یهودی، اسلام هراسانه و دیگر اشکال تعصب مذهبی در کنگره آمریکا به تصویب رسید.