معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر تنها با پیمودن مسیر علمی توسعه بدست می آید که باید تشکل ها نیز در آن نقش داشته باشند تا ضمن تسهیل ارتباطات منافع دوسویه نیز محقق شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست با مدیران خانه معدن گفت: راه توسعه از بخش علمی است و غیر از آن راه دیگری وجود دارد

خداداد غریب پور افزود: سال گذشته بیش از 27 هزار آنالیز در بخش تحقیقات فرآوری انجام شده که پشتوانه ای برای بخش اکتشافات معدنی است، همچنین در بخش عناصر نادر خاکی و زیست محیطی نیز فعالیت های پژوهشی برای توسعه پایدار انجام شده است.

او با تاکید بر اینکه خدمات پژوهشی باید هم راستا با منافع ذی نفعان باشد، تصریح کرد: سازمان های مردم نهاد ارتباطات را تسهیل می کند و به صورت شبکه ای کل ذینفعان را به دولت وصل می کند، از طرف دیگر باعث می شود تصمیم ها پشتوانه اجرایی قویتری پیدا کند و منافعی دو سویه برای کشور به وجود می آورد.

او افزود: موضوع اکتشافات معدنی 300 هزار کیلومتر در حال انجام است که پشتوانه آن تحقیقات خواهد بود، همچنین تکنولوژی باید توسعه باید، زیرا در حال حاضر تعداد زیادی معدن کوچک غیرفعال وجود دارد که این تجهیزات فناورانه نقش موثری خواهد داشت. 

در پایان این تفاهمنامه همکاری دوجانبه بین مرکز تحقیقات فرآوری و خانه معدن ایران امضاء شد.