محمدرضا بختیاری گفت: تحریم ها مانع از اجرای پروژه های تصفیه آب در تهران نشد و برای پروژه های سال آینده ساخت قطعات در داخل در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تاثیر خروج آمریکا از برجام روی پروژه های تصفیه آب تهران گفت: در حال حاضر 70 درصد تجهیزات مورد نیاز تصفیه خانه در داخل ساخته می شود و آن بخشی از تجهیزات تصفیه که امسال قرار بوده وارد مدار شود تامین شده است و به دنبال تامین قطعات تصفیه خانه ای که سال آینده افتتاح خواهد شد در داخل ساخته یا وارد خواهد شد. هرچند تحریم ها تاثیر گذار بود اما مانع اجرای پروژه ها نشده است زیرا در داخل تنها ساخت تجهیزات ابزار دقیق مشکل داریم.

محمدرضا بختیاری با ارائه مجموعه اقدامات آب تهران گفت: آب شرب استان تهران نزدیک به یک و نیم میلیون متر مکعب آب در بخش شهری و روستایی استان تهران مصرف می شوند که نزدیک به یک میلیون و 400 هزار متر مکعب در بخش شهری و مابقی در بخش روستایی برای شرب مصرف می شود که 250 هزار مترمکعب از مجموع آب شرب تهران از منابع زیر زمینی و مابقی از منابع آب سطحی از طریق 5 سد تامین می شود. به عبارت دیگر 30 درصد آب شرب تهران از منابع زیر زمینی و 70 درصد از طریق منابع آب سطحی بدست می آید هرچند این آمار متناسب با خشکسالی یا ترسالی تغییر می کند.

او با بیان اینکه با شهرداری تهران در دو سال گذشته همکاری خوبی داشته است افزود: شهرداری تهران حدود 150 تا 160 میلیون متر مکعب از منابع آب شهری در بخش فضای سبز مصرف می شود.

او با تاکید بر اینکه فاضلاب استان تهران نسبت به شهر تهران عقب است: راه اندازی 30 مدول تصفیه خانه فاضلاب در دستور کار داریم. از طرف دیگر 10 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار داریم که باید منابع از طریق فاینانس داخلی و خارجی یا تامین اعتبار از طریق بی او تی عمل کنیم.

بختیاری با اعلام اینکه در شهر تهران با وجود دارد  کمبود منابع قطعی آب نداشتیم افزود: در شهرستان های تهران قطعی آب به دلیل قطعی برق بود. با این حال 4 پروژه 250 میلیون متر مکعب به آب تهران اضافه خواهد شد و این مسئله کمک می کند از تنش آبی در استان تهران عبور کنیم.