اداره امورفرهنگی، روابط عمومی واموراجتماعی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان توضیحاتی را پیرامون تور جنجالی ابیانه بدین شرح معروض می دارد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، بررسی های انجام شده نشان می دهد که تور جنجالی ابیانه ارتباطی با تورهای رسمی گردشگری که توسط دفاترخدمات مسافرتی وگردشگری تشکیل می شود، ندارد زیرا تورهای گردشگری توسط دفاترخدمات مسافرتی و با مجوز های قانونی و با حضور راهنمایان رسمی گردشگری تشکیل وسپس اعضای تور به مقاصد انتخاب شده گردشگری اقدام به سفر می نمایند.واین درحالی است که دراین تورهای رسمی تمامی قواعد وضوابط فرهنگی و دینی، اخلاقی وباورها وهنجارهای جوامع میزبان وبه ویژه ایمنی گردشگران درقالب تورهای گردشگری داخلی وخارجی رعایت می شود.

بررسی های کارشناسان نشان می دهد که متاسفانه بروز هرگونه  تخلف اعم از هنجارشکنی های فرهنگی(دینی واخلاقی) وحتی تخریب آثار تاریخی وطبیعی توسط گروه ها واردوهائی انجام می شود که نه درقالب تور بلکه توسط گروه ها واردوهای غیر رسمی صورت می گیرد که متاسفانه توسط افراد غیرمسئول ،با تبلیغ درگروه های مجازی همچون اینستاگرام تشکیل شده وبدون رعایت اصول اخلاقی وحتی بدون رعایت اصول ایمنی اقدام به سفر های گروهی می نمایند.

بررسی های کارشناسان ارشد اداره کل میراث فرهنگی استان حاکی است ماجرای جمعه هفته گذشته در روستای ابیانه،ارتباطی با تورهای رسمی گردشگری که براساس کدهای اخلاقی سازمان جهانی جهانگردی موظف به رعایت هنجارهای جوامع میزبان هستند نداشته واین گروه در محله هرده روستای ابیانه که بیشترمحل تردد مردم محلی است اجتماع نمودند.

با این وصف با اطلاع یافتن از ماجرا، همکاران یگان حفاظت پایگاه ملی حفاظت روستای ابیانه با حضور درمحل،به این رخداد پایان داده وگروه فوق الذکر، روستا را ترک نمودند.

با توجه به هنجارشکنی این گروه غیررسمی، موارد از طریق مسئولان روستا به مراجع ذی صلاح گزارش شده واقدامات قضائی انجام می پذیرد.