مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزش درمانی الزهرا از اهدای عضو6 بیمار مرگ مغزی در یک ماه گذشته به 17 بیمار نیازمند عضو در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، مریم خلیفه سلطانی گفت: در یک ماه گذشته اعضای 6 بیمار مرگ مغزی در اثر تصادف، با رضایت خانواده نوع دوستشان در مرکز آموزش درمانی الزهرا  به 17 بیمار نیازمند عضو در اصفهان اهدا شد.

وی افزود: نگار حسن زاده 13ساله ، زهرا عباسی محمودآبادی 14 ساله،  حسن محمدی 17 ساله ، مجید قنبری 39 ساله ، سید حسین جعفری 40 ساله و خیرالنساء بابامیر55 ساله بیماران مرگ مغزی در این یک ماه بودند که با رضایت خانواده انسان دوستشان اعضای این افراد در اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی الزهرا برداشته و به بیماران نیازمند عضو پیوند شد.

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزش درمانی الزهرا گفت: با اهدای یک قلب، شش کبد و ده کلیه به 17 بیمار نیازمند پیوند عضو فرصتی  دوباره برای زندگی این افراد فراهم شد.