طرح آموزشی یک ساعت با محیط بان در 21 مدرسه در شهرستان اردستان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، درطرح یک ساعت با محیط بان دانش آموزان مدارس داخل و پیرامون منطقه حفاظت شده کهیاز  شهرستان اردستان با شرح وظایف محیط بانان ، مناطق چهارگانه واهیمت حفظ تنوع زیستی آشنا شدند.

گفتنی است؛ طرح آموزشی محیط یار و محیط بان در۲۱ مدرسه شهرستان اردستان اجرا و درخصوص اهمیت محیط زیست ، پیامدهای آلودگی های آب ، خاک و هوا  برای دانش آموزان پاورآموزشی مناسب با مقطع تحصیلی ارائه و آموزش های لازم داده شد.