رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ناجی آباد کاشان از اشتغال بیش از 190 نفر از مهارت آموختگان در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، حسین بیان داشت: درسال گذشته بیش از 190 نفر از مهارت آموختگان مرکز آموزش فنی و حرفه ای ناجی آباد کاشان اشتغال یافتند.

 وی افزود: طی سال گذشته عملکردی بالغ بر 257 هزار و 363 نفر ساعت توسط مرکز آموزش فنی و حرفه ای ناجی آباد کاشان در بخش دولتی ارائه گردیده است.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ناجی آباد کاشان گفت: همچنین یکی دیگر از اقدامات مرکز  فنی و حرفه ای ناجی آباد کاشان در سال گذشته اشتغال 195 نفر از مهارت آموختگان این مرکز می باشد.