معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ازجمع آوری بیش از 6 هزار تن پسماند در بازه زمانی بیستم تا 26 اسفندماه امسال از سطح شهر اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمد منوچهری گفت: در بازه زمانی بیستم تا 26 اسفندماه امسال بیش از 6 هزار تن پسماند خشک و تر از سطح شهر اصفهان جمع آوری شد.

وی با اشاره به اینکه از تاریخ بیستم تا 26 اسفندماه سال جاری بیش از شش هزار و 278 تن پسماند تر در شهر اصفهان جمع آوری شد، اظهار کرد: همچنین میزان پسماند خشکی که از درب منازل در این هفت روز جمع آوری شد، بیش از 349 تن بوده است.

وی ادامه داد: پسماندهای خشک جمع آوری شده از ایستگاه های بازیافت در این هفت روز هم بیش از 207 تن و پسماند بار تجاری هم که از درب واحدهای صنفی شهر اصفهان جمع آوری شد، بیش از 32 تن بوده است.

معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در مجموع از بیستم تا 26 اسفندماه امسال بیش از شش هزار و 588 تن پسماند در شهر اصفهان جمع آوری شده است.