کارشناس کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان امروز با شاخص کیفی ۵۶ در وضعیت سالم ثبت شده است.

محمود مزارع بیان داشت: کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به امروز با میانگین عدد 56 در وضعیت سالم ثبت شده است.

وی افزود: شاخص آلاینده‌های موجود در هوا در خیابان احمد آباد ۷۲ خیابان دانشگاه ۶۰، خیابان رودکی ۵۵ و خیابان پروین روی عدد ۵۳ قرار گرفت.

کارشناس کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین کیفیت هوای اصفهان در چهارباغ خواجو ۴۹ و خیابان استانداری روی عدد ۳۹ در وضعیت پاک ثبت شد.