کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای اصفهان با شاخص کیفی 47 امروز در وضعیت پاک ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری موج اصفهان، محمود مزارع  بیان کرد:کیفیت هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به امروز با میانگین عدد ۴۷ در وضعیت پاک ثبت شده است.

وی افزود: شاخص آلاینده‌های موجود در هوا خیابان استانداری ۳۹، خیابان رودکی ۴۲،  چهارباغ خواجو روی عدد ۴۲ و بزرگراه خرازی ۴۴ قرار گرفت.

کارشناس مسئول کیفیت هوای محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین کیفیت هوای اصفهان در خیابان‌ احمد آباد روی عدد ۷۰ و خیابان پروین ۵۲ در وضعیت سالم ثبت شده است.