معصومه صفایی از افزایش ۱۵ درصد آمار قوچ و میش، آهو و کل بزهای پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج گلستان ،  معصومه صفایی ناظر سرشماری سازمان محیط زیست کشور گفت : بر اساس آمار اولیه سرشماری پاییزه۴۰۰۰راس قوچ و میش ۳۴۰ آهو و ۳۲۰راس کل و بز توسط محیط بانان و همیاران محیط زیست آمارگیری شد.

 وی افزود: با پایش های آماری انجام شده ۱۵ % تولید مثل قوچ و میش، آهو و کل بزهای منطقه حفاظت شده پارک ملی گلستان نسبت به جمعیت سال گذشته افزایش یافته است.

 هوشنگ ضیایی مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت تنوع زیستی نهمین ذخیره گاه زیست کره و اولین منطقه حفاظت شده ایران گفت: در سرشماری پاییزه برای اولین بار بر اساس ضوابط یونسکو با مشارکت مردمی سرشماری صورت گرفته است.

 در سرشماری پاییزه ۱۰۰ نفر محیط بان و همیار محیط زیست ۴۶ منطقه را پایش آماری نمودند.