معاون قضایی مرکز امور شوراهای حل اختلاف تأکید کرد: دادستان‌ها پرونده‌هایی را که مستعد صلح و سازش هستند از بدو امر به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند تا در همان ابتدا با پادرمیانی اعضای شوراها به صلح و سازش منجر شوند.

به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، در نشست مشترک قضایی  معاون قضایی مرکز شوراهای حل اختلاف با تبیین وظایف ذاتی شوراها، در خصوص سازو کارهای ایجاد وحدت رویه به منظور صدور گزارشات اصلاحی، دعاوی مالی و غیر مالی، حدود صلاحیت و اختیارات شوراهای حل اختلاف به تدریس و اظهار نظر پرداخت.

دکتر مهدوی همچنین ضمن تقدیر  از زحمات رئیس، قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان اظهار داشت: فلسفه وجودی و رسالت خطیر شوراهای حل اختلاف اصلاح ذات البین میان مراجعین دستگاه قضایی است.

وی در ادامه افزود: از اعضای شوراهای حل اختلاف انتظار می‌رود که به سوی اشاعه فرهنگ صلح و سازش حرکت کنند که این امر باعث فصل خصومت و درنتیجه کنترل جمعیت کیفری زندان ها می گردد.

معاون قضایی مرکز امور شوراهای حل اختلاف در ادامه تأکید کرد : دادستان‌ها پرونده‌هایی را که مستعد صلح و سازش هستند از بدو امر به شوراهای حل اختلاف ارجاع دهند تا در همان ابتدا با پادرمیانی اعضای شوراها به صلح و سازش منجر گردند و شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی باشیم.

 شایان ذکر است: طرح مباحثی چون؛ لزوم توجه به آموزش های تئوری و عملی در نحوه رسیدگی، چگونگی تقدیم دادخواست، نگارش صورتجلسه و گزارش اصلاحی، آموزش نحوه رسیدگی، ویژگی های دعاوی طاری، جلب ثالث، ورود ثالث، دعوی تقابل و نحوه صدور رای، رسیدگی های فوق العاده، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و نحوه صدور رأی، اتخاذ تصمیم در مورد پرونده اجرایی ( اخذ تأمین مناسب و ...)  دیگر محورهای سخنان معاون قضایی مرکز امور شوراهای حل اختلاف را به خود اختصاص می داد.

گفتنی است: در جریان این نشست هر یک از قضات شرکت کننده به طرح مسائل و نقطه نظرات خود پرداختند.