مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان ازکشف انبار تجهیزات سیستم صوتی قاچاق در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، جواد محمدی فشارکی گفت:از یک واحد صنفی انبار تخلیه 60 دستگاه تجهیزات و سیستم صوتی شامل آمپلی فایر و ساب ووفر قاچاق در اصفهان کشف و جمع آوری شد.

وی افزود: بازرسان مبارزه با قاچاق کالا این مدیریت از واحد صنفی انبار تخلیه 60 دستگاه تجهیزات و سیستم صوتی شامل آمپلی فایر و ساب ووفر قاچاق به ارزش 900 میلیون ریال کشف و جمع آوری کردند.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: همچنین از یک واحد صنفی انبار تخلیه بار در اصفهان، 30 هزار باتری قلمی خارجی قاچاق، به ارزش 600 میلیون ریال کشف، جمع آوری و تحویل مراجع قانونی شد.