حجت نظری عضو شورای شهر با اعتراض به برگزاری دیر هنگام شورای اسلامی شهر تهران گفت:متاسفانه عده ای برای حضور در جلسه افتتاحیه در ساعت مقرر در جلسه شورا پیدا نکرده اند که این توهین به وقت مدعوین و خبرنگاران و مردم شهر بود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حجت نظری عضو شورای شهر تهران با اعتراض به برگزاری دیر هنگام شورای اسلامی شهر تهران گفت:متاسفانه عده ای برای حضور در جلسه افتتاحیه در ساعت مقرر در جلسه شورا پیدا نکرده اند که این توهین به وقت مدعوین و خبرنگاران و مردم شهر بود. 

وی به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرد.

اولین جلسه شورای شهر تهران در سال ۱۳۹۸