اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ضمن انجام تغییراتی از جمله تبدیل عنوان شورای عالی فنی به شورای فنی با رای اکثریت تصویب شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، لایحه الحاق سه تبصره به ماده 4 مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران در جلسه روز یکشنبه شورای اسلامی شهر تصویب شد.

همچنین اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی  شهرداری تهران ضمن انجام تغییراتی از جمله تبدیل عنوان شورای عالی فنی به شورای فنی با رای اکثریت تصویب شد.

همچنین طرح یک فوریت رویه رسیدگی و بررسی برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه شهرداری در شورای شهر یا پیشنهاد رییس کمیته بودجه و نظارت با اکثریت آراء به تصویب رسید.

در ادامه لایحه معرفی دو نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران بررسی ئ مهشید رضاییان به عنوان قائم مقام ذیحساب شرکت سرمایه گذاری شهر و علی بیات به عنوان قائم مقام ذیحساب شرکت شهر سالم انتخاب شدند.

همچنین با تصویب شورا شهرداری ملزم به تهیه لایحه حدود اختیارات و مسئولیت های شورای معماری مناطق شد.

همچنین طرح یک فوریت رویه رسیدگی و بررسی برنامه های پنج ساله و بودجه سالانه شهرداری در شورای شهر یا پیشنهاد رییس کمیته بودجه و نظارت با اکثریت آراء به تصویب رسید.

در ادامه لایحه معرفی دو نفر از کارکنان شهرداری تهران به عنوان قائم مقام ذیحساب در واحدهای تابعه شهرداری تهران بررسی ئ مهشید رضاییان به عنوان قائم مقام ذیحساب شرکت سرمایه گذاری شهر و علی بیات به عنوان قائم مقام ذیحساب شرکت شهر سالم انتخاب شدند.

همچنین با تصویب شورا شهرداری ملزم به تهیه لایحه حدود اختیارات و مسئولیت های شورای معماری مناطق شد.