محمدعلی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران به شورای شهر می آید.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، محمدعلی افشانی شهردار تهران به منظور ارائه برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران به شورای شهر می آید.

در حال تکمیل...