ناظر بورس
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    نماد شلیا وابسته به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران بعد از ۳ سال در حالی که شاخص کل ۱۰ برابر شده با ۳ برابر قیمت بازگشایی شد و همین مساله و قوانین ناظر بازار برای معاملات این سهم شائبه های درباره پشت پرده های بازگشایی نماد شلیا به وجود آورده است.

  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    نماد سخواف در ۹ ماهه گذشته قفل در صف فروش بوده، بر همین اساس در سه ماهه بیش از ۴۹ درصد و در یک ساله بیش از ۵۳ درصد بازدهی منفی داشته و تاکنون ناظر بازار هم بر تخلفات این نماد چشم بسته و حتی هشدار گره معاملاتی هم نداده است!