محمد جعفر محمدزاده
  • یادداشت مهمان؛

    نویسنده و پژوهشگر زبان فارسی نوشت: تمام قفقاز جنوبی بوی ایران می‌دهد.