تولید تخم نوغان
  • مدیر جهاد کشاورزی ساری خبر داد:

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: در حال حاضر چهار واحد تولیدی کرم ابریشم در این شهرستان فعالیت می کنند و 240 کیلوگرم پیله کرم ابریشم تولید دارند.