باغ گلها
  • حامد جلیلوند در گفتگو با موج مطرح کرد:

    مدیر منطقه دو شهرداری همدان با اشاره به ساخت بوستان برای کودکان کم توان جسمی و ذهنی، از بهره برداری از باغ گلها هدایت آبهای سطحی بلوار مطهری، آغاز اجرای عملیاتی طرح عمرانی پیاده روسازی، و احداث پارکینگ طبقاتی آقاجانی بیگ در 8 طبقه، سخن گفت.