کارخانه قند تربت‌حیدریه
  • محمد نجفی:

    مدیر جهاد کشاورزی بخش رخ تربت‌حیدریه گفت: مهمترین عوامل تاثیرگذار در عملکرد مطلوب مزارع چغندر قند، زمان کشت مناسب، استفاده از ارقام تک جوانه(منوژرم) و روش‌های نوین آبیاری و همچنین روش کشت مطلوب در مزارع این محصول است.

`