شبکه های اجتمای
  • خبرگزاری موج گزارش می دهد؛

    مطلبی در شبکه های اجتمای دست به دست می شود که تاکید دارد تماس با شماره هایی که 98+ به جای صفر در پیش شماره، 30 درصد هزینه را بالا می برد؛ این در حالی است که این کد برای اپراتورهای ایرانی در خارج از کشور است و برای داخلی ها هیچ هزینه ای ندارد.

`