سرپرست معاونت امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان
`