گرزین
 • گرزین؛

  مدیر مخابرات منطقه ای همدان در تقدیر از روابط عمومی مخابرات منطقه همدان به عنوان کسب رتبه سوم در ارزیابی سالیانه روابط عمومی های مخابراتی کشور، از روابط عمومی و انعکاس انتظارات مردم، سخن گفت

 • گرزین مطرح کرد:

  مدیر مخابرات منطقه ای همدان همایش های پیاده روی را باعث تحکیم دوستی و وحدت، عنوان کرد.

 • گرزین در در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان:

  مدیر مخابرات منطقه ای همدان در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان به داشتن برنامه برای مدیر، به عنوان یک ضرورت یاد کرد.

 • گرزین در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان مطرح کرد:

  مدیر مخابرات منطقه همدان در جلسه شورای مدیران مخابرات منطقه همدان ضمن اشاره به مدیریت مشارکتی و بهره گیری از توان نهفته کارکنان در بهبود عملکرد سازمان، از نقش مشارکت کارکنان سازمان در بهبود بهره وری سخن گفت.

 • مدیر منطقه همدان:

  گرزین گفت: از همه مدیران و روسای ادارات تقاضا دارم بدون هماهنگی با مدیریت منابع انسانی قول جابجایی نیروی انسانی را به کسی ندهند و ضرورت بر توزیع وجابجای نیروی انسانی براساس شایستگی و تخصص خواهد بود.