کسر بودجه
  • علی اکبر نیکو اقبال در گفتگو با خبرگزاری موج مطرح کرد؛

    یک استاد اقتصاد با اشاره به اینکه ضعف برنامه های توسعه ای عامل ادامه تورم افسار گسیخته در ایران است گفت: در سال های گذشته کشورهای دیگر با برنامه ریزی اقتصادی توانستند تورم و بیماری هلندی را کنترل کنند، اما برنامه های توسعه ای ایران به دلیل ایرادات بنیادی هیچگاه نتوانست منجر به کنترل تورم و حذف بیماری هلندی شود.