کسری کنسانتره
  • فردا سرنوشت قیمت محصولات زنجیره فولاد در سال جاری مشخص می شود و اگر نرخ ها به صورت غیر کارشناسی افزایش یابد، پس از آن قیمت محصولات پایین دستی نیز نجومی خواهد شد و چه بسا قیمت شمش فولاد به 5 هزار تومان در هر کیلو برسد.

  • کارشناس حوزه معدن و فولاد؛

    محسن صادق زادگان گفت: معتبر ترین سند برای اعلام وضعیت موجود زنجبره فولاد، آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کسری کنسانتره را ۳تا ۶ میلیون تن اعلام کرده و تعادل گندله و آهن اسفنجی در سال ۹۹ را منوط به راه اندازی واحدهای جدید می داند. از این رو قیمت گذاری غیرکارشناسی تعادل بازار را بهم می ریزد.