کانال های بتنی مستطیلی و ذوزنقه ای
  • مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

    مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: برای جلوگیری از به هدر رفتن آب در اراضی کشاورزی و بهبود راندمان مصرف آب، کانال های بتنی به طول 210 کیلومتر در اراضی کشاورزی این شهرستان در 10 سال گذشته احداث شد.