پرداخت یارانه کالا
  • اقتصاددانان براساس تصمیم دولت مطرح کردند؛

    دولت به دنبال تعادل بخشی به منابع بودجه ای و هزینه ها پس از کاهش درآمدهای نفتی به دنبال اصلاح یارانه های پرداختی در بودجه است که کارشناسان معتقدند دولت باید بودجه برخی موسسه ها و نهادهای که عملکرد تاثیرگذاری در جامعه ندارند را باید کاهش دهد.