معاون عمرانی استاندار اصفهان
  • معاون عمرانی استاندار اصفهان:

    معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: پروژه راه دسترسی هونجان به گرموک یکی از مهمترین پروژه های موردنیاز جامعه عشایری است که این پروژه سال گذشته شروع شده و پیشرفت مطلوبی نداشته است.