معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد