مطبوعات استان اردبیل پوست‌اندازی
  • میزگرد خبرگزاری موج درباره مطبوعات محلی؛

    میزگردی با حضور اساتید حوزه مطبوعات و رسانه های استان با رویکرد بررسی چالش های نشریات اردبیل در محل دفتر مرکزی خبرگزاری موج اردبیل برگزارشد.