مصرف تخم مرغ
  • دبیر کانون مرغ تخم گذار کشور در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    فرزاد طلاکش گفت: در حاال حاضر قیمت تخم مرغ بین 58 تا 60 هزار تومان در بازار عرضه می شود که دلیل این مساله زیادخواهی برخی مغازه دارها و شرکت های پخش است زیرا تولید و عرض تخم مرغ به اندازه نیاز کشور است و از آنجایی که تخم مرغ فله فروخته می شود امکان گران فروشی را برای برخی به وجود آورده بنابرین دولت باید عرضه تخم مرغ بسته بندی را اجرایی کند کند.

  • دبیرکل انجمن ملی طیور ایران در گفتگو با خبرگزاری موج؛

    فرزاد طلاکش گفت: مشکل بازار مرغ ناشی از ضعف تخصیص نهاده از بازرگاه و گرانی حمل کالاست زیرا در شرایط کنونی بعد از پرداخت حواله در بازارگاه دو ماه طول می کشد تا نهاده به دست مرغدار برسد.

  • معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی اردبیل :

    معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت : میزان مصرف تخم مرغ در جهان 24 کیلوگرم است در حالی که این میزان در کشور 11 کیلوگرم است