مرزهای تجاری کرمانشاه
  • مدیرکل دفتر اقتصادی کرمانشاه خبر داد:

    بهزاد باباخانی گفت: فعالیت مرزهای شیخ صله و شوشمی برای انجام مبادلات تجاری و کاهش بار ترافیکی بازارچه پرویزخان مجدداً آغاز شد.