مراسم انتصاب رسول حسینی
  • مصطفی آزادبخت در مراسم انتصاب فرماندار جدید تویسرکان مطرح کرد:

    معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان در مراسم انتصاب فرماندار جدید تویسرکان ضمن اشاره به اینکه به دنبال ارتقای خدمات به مردم استان هستیم ازجنگ اقتصادی و روانی دشمن سخن به میان آورد.