مخابرات منطقه همدان
  • سرپرست مخابرات منطقه همدان:

    سرپرست مخابرات منطقه همدان در مراسمی ضمن گرامیداشت اعیاد شعبانیه وتجلیل از کارکنان شاغل و بازنشسته بر استفاده از اینترنت با پهنای باند بیشتر و فرهنگ استفاده ازفناوری جدید بربستر اینترنت تاکید کرد.

  • در مخابرات شهرستان نهاوند صورت گرفت:

    در مخابرات شهرستان نهاوند صورت گرفت: جلسه آموزشی طرح رنگین نت مخابرات منطقه همدان در شهرستان نهاوند با همکاران امور مشترکین و دفاتر پیشخوان برگزار شد.

  • مدیر منطقه همدان:

    گرزین گفت: از همه مدیران و روسای ادارات تقاضا دارم بدون هماهنگی با مدیریت منابع انسانی قول جابجایی نیروی انسانی را به کسی ندهند و ضرورت بر توزیع وجابجای نیروی انسانی براساس شایستگی و تخصص خواهد بود.